Algemene voorwaarden


Artikel 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Velco voetverzorging;

Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.Artikel 2 ALGEMEEN

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruiker.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen (zie ook lid 1)


Artikel 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
3. Levertijden in offertes en advertenties van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief verzend- en eventuele vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
8. Indien een deel van een offerte wordt geretourneerd, vervallen alle toegekende kortingen. Deze worden in mindering gebracht op het eventueel retour te vangen vergoeding.


Artikel 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.


Artikel 5 LEVERING

1. Goederen worden altijd geleverd na vooruitbetaling.
2. Bestellen die voor 12.00 uur door ons zijn ontvangen worden binnen twee werkdagen daaropvolgend (mits op voorraad) verzonden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor te late levering.
3. Goederen worden verzonden per pakketdienst. Grote/zware stukken die niet per pakketpost kunnen of mogen worden verstuurd, worden geleverd per externe transporteur. Hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn bovenop de standaard verzendkosten.
4. Goederen worden standaard geleverd tot de voordeur. Slechts op verzoek én onder verantwoordelijkheid van de koper naar binnen gebracht. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor ontstane schade binnen uw pand.
5. Verzendkosten worden in rekening gebracht bij het verzenden door gebruiker aan koper. De kosten staan vermeld in de prijslijst.
6. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
7. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
8. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele verzendkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Afleveringen geschieden door bezorgdienst gebruiker, de pakketdienst of externe transporteur tot aan de voordeur, tenzij anders overeengekomen.
9. Mocht de koper niet aanwezig zijn op moment van aflevering door een externe transporteur, dan zal koper zelf in overleg met deze transporteur de goederen opnieuw moeten laten bezorgen. De kosten zijn voor de koper.
10. Is van tevoren overeengekomen dat levering en plaatsing van de zaken in het pand van de koper moet geschieden, te weten verder dan de voordeur-aflevering zoals vermeld bij punt 4, dan geschiedt dit geheel voor diens rekening en risico, tenzij voorafgaand anders overeengekomen.
11. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
12. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
13. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
14. Voor producten waarvan de prijs en/of gewicht niet in verhouding staan met de verzendkosten, zijn wij genoodzaakt extra verzendkosten te rekenen.


Artikel 6 ONDERZOEK EN RECLAMES

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van levering te onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken, of de verpakking van het geleverde zichtbare transportschade heeft en, indien deze visueel geconstateerd wordt, deze aan te laten tekenen door de koerier op de verzenddocumenten, dan wel de ontvangst van het geleverde te weigeren op grond van deze schade.
2. Koper is gehouden het geleverde direct te onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
3. Eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of tekorten behoren direct - doch uiterlijk binnen een maand na levering - schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. te worden gemeld. Aan reclames die niet schriftelijk of te laat zijn gedaan, kunnen geen rechten worden ontleend.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.
5. Retourneren door koper kunnen alleen dan geschieden op strikte voorwaarde dat de goederen zich in de originele verpakking bevinden en absoluut niet gebruikt zijn.
6. Bij retourneren dient te allen tijde eerst contact met de gebruiker plaats te vinden, inzake te overleggen over de retourprocedure.
7. Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Onvoldoende gefrankeerde pakketten worden altijd geweigerd door de gebruiker.
8. Reeds betaalde bedragen door koper worden binnen acht dagen terugbetaald, met aftrek van de werkelijk gemaakte verzendkosten.


Artikel 7 VERGOEDINGEN, PRIJS EN KOSTEN

1. Indien de gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Koper wordt hier altijd vooraf van in kennis gesteld.
2. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten verpakkingsmateriaal.
3. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, en exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


Artikel 8 WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beinvloed. Gebruiker zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiele en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de koper hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.


Artikel 9 BETALING

1. Betaling geschiedt altijd vooraf, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Gebruiker behoudt zich het recht voor te beslissen of zij op factuur leveren. Dit op aanvraag. Hiervoor geld de betalingstermijn als vermeld op factuur.
3. Indien is overeengekomen dat betaling van de factuur in termijnen wordt voldaan, gelden geen kortingen.
4. Indien koper in gebreke blijft in de betaling dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.
6. Gebruiker heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.


Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


Artikel 11 GARANTIE

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen toegepast worden tenzij anders vermeld.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
7. Op alle producten geldt een standaard garantie van 1 jaar op fabrieksfouten. Onderdelen welke door hun aard of bedrijfsomstandigheden aan slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de garantiebepalingen. Evenmin als er sprake is van overmatige belasting, ongeschikte smeermiddelen, onkundige behandeling, gebruik of reparatie. Buiten de garantie vallen altijd koolborstels, kogellagers, flexibele assen en halogeenlampen.
8. Alle garantiebepalingen zijn op basis van carry-in. Dat wil zeggen dat de koper te allen tijde verantwoordelijk is voor het transport van de goederen naar de gebruiker.
9. Fabrieksfouten worden gratis hersteld, mits het binnen de garantietermijn valt.
10. Kosten voor een reparatie buiten de garantieperiode worden bepaald op basis van nacalculatie van onderdelen en werkuren.
11. Opdracht tot reparatie geschiedt altijd na schriftelijke opdracht.


Artikel 12 INCASSOKOSTEN

1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €50,00.
2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Artikel 13 OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; of
  • koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 14 TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

1. Indien gebruiker aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 10 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.


Artikel 15 AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "garanties" is geregeld.
2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van het betrokken product tot maximaal het bedongen aankoopbedrag.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten die koper zou moeten maken om de prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien koper de overeenkomst heeft ontbonden;
  • de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze voorwaarden

4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
6. Voor het overige rust op gebruiker geen aansprakelijkheid voor welke schadevergoeding dan ook.


Artikel 16 RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 17 OVERMACHT

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.


Artikel 18 REPARATIES EN ONDERHOUD

1. De koper is te allen tijde verantwoordelijk voor het transport naar de gebruiker.
2. Indien door middel bij ontvangst van het te repareren dan wel onderhouden artikelen een opleverdatum is overeen gekomen zal de gebruiker alles in het werk stellen zich hieraan te houden. Aan latere oplevering kunnen echter geen rechten worden ontleend.
3. Indien reparatie niet direct mogelijk is kan de gebruiker besluiten - al dan niet tegen vergoeding - een leenobject aan te bieden aan de koper. Dit is geen verplichting. De gebruik kan bovendien - indien hij dit wenselijk acht - een borg vragen voor het leenobject.
4. Garantie op de uitgevoerde reparaties is drie maanden. Blijkt bij inspectie dat er andere gebreken zijn, dan vallen deze buiten de garantie.
5. Onbehoorlijk gebruik is uitgesloten van welke garantie of coulance dan ook.
6. De gebruiker kan het aangeboden artikel (deels) openmaken en/of uitbouwen om een passende offerte te maken.
7. Indien de koper besluit het artikelen niet te laten repareren, dan krijgt hij het artikel ongerepareerd en mogelijk uit elkaar retour. Hiervoor kunnen bovendien onderzoekskosten ad €15,00 exclusief BTW in rekening gebracht worden.
8. Wenst de koper het artikel weer in de staat zoals aangeboden retour dan zullen hiervoor extra kosten zijnde €45,00 exclusief BTW gerekend worden.
9. Indien de koper besluit artikel te laten repareren dan vervallen alle onderzoekskosten.
10. De koper ontvangt te allen tijde bij een te repareren bedrag van €150,00 of meer een vrijblijvende prijsopgaaf.
11. Reparaties dienen ten alle tijden contant of per pin voldaan te worden.
12. Eventuele verzendkosten komen ten alle tijden voor rekening van de opdrachtgever.
13. Wanneer er sprake is van reparatie op locatie dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht, zijnde arbeidsloon en kilometervergoeding.

  • Het arbeidsloon bedraagt €78,00 exclusief BTW per eenheid.
  • De kilometervergoeding bedraagt €0,48 per kilometer exclusief BTW:


14. De koper ontvangt altijd een offerte. Deze dient voor akkoord ondertekend te worden. Het offertebedrag is een schatting. Het daadwerkelijk verschuldigde bedrag wordt bepaald op basis van nacalculatie.


Artikel 20 GESCHILLEN

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 20 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 21 WIJZIGINGEN, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.